Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території на частину території під будівництво полігону побутових відходів за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіально

Дата: 09.11.2023 11:45
Кількість переглядів: 189

 

 

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської ради, вулиця Шевченка, будинок 42, місто Корсунь-Шевченківський, 19402.

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Містобудівна документація місцевого рівня – Детальний план території на частину території під будівництво полігону побутових відходів за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області.

Детальні плани територій розробляються на: окрему територію за межами населеного пункту з певним функціональним використанням або на кілька таких територій, в тому числі для розміщення окремого об’єкта будівництва.

Даний Детальний план території розроблено для будівництва полігону побутових відходів за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області.

Детальний план території виконано на підставі: рішення Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області від 22 вересня 2023 року № 56-15/VIII «Про розроблення детального плану території»; рішення Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області від 06 жовтня 2023 року № 57-14/VIII «Про внесення змін до рішення Корсунь-Шевченківської міської ради від 22.09.2023 № 56-15/VIII «Про розроблення детального плану території»; договору № 03-23/585/09-06 від 23.10.2023 року; завдання на розроблення детального плану території, затвердженого та погодженого у встановленому порядку.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться та провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються завданням на розроблення детального плану території.

Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.

До сфери охоплення СЕО детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Детальний план території розроблений на окрему територію за межами населеного пункту для будівництва полігону побутових відходів за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області, де знаходяться існуючі поля фільтрації (діючі та недіючі) орієнтовною площею 21 га з плановою потужністю полігону 23 тони на добу.

 

4. Ймовірні наслідки

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією  детального плану території на окрему територію за межами населеного пункту для будівництва полігону побутових відходів за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області наступні:

 

а) Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну не передбачається:

Відходи

Відходи, що будуть утворюватися під час рекультивації та постопераційного періоду передаватимуться спеціалізованим підприємствам. У разі виявлення та ідентифікації, під час проведення робіт, небезпечних відходів, - необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поверхневі та підземні води

Створення додаткових впливів не передбачається.

Ґрунт та надра

Створення додаткових впливів не передбачається.

 

Атмосферне повітря

Під час проведення будівельних, земляних робіт, пересування техніки, роботи когенераційної установки будуть утворюватись такі забруднюючі речовини: оксид та діоксид азоту оксид та діоксид вуглецю речовини у вигляді суспендованих твердих частинок метан.

Дані речовини будуть утворюватись в незначних кількостях без перевищень норм ГДК.

Акустичний вплив

Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове. Під час експлуатації / роботи когенераційного устаткування та устаткування зворотного осмосу рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування впливу не передбачається.

Флора та і фауна

З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується. Покриття полігону не передбачає знищення рослин чи тварин. Проект не матиме впливу на дику природу. Негативний вплив на флору та фауну не передбачається.

Позитивний - засів трав, висадка дерев, чагарників и т.д.

Збільшення видів популяції «диких» видів птахів і ссавців.

Геологічне середовище

Очікується позитивний вплив

Технологічні Ризики / аварії що можуть вплинути на здоров’я населення

Оскільки можливе утворення звалищного, то для керування даним впливом необхідно забезпечити наявність достатньої кількості   обладнання для пожежогасіння на місцях проведення робіт, детальне навчання робітників, обмежений доступ у зону робіт, забезпечення робітників належним захисним обладнанням (зокрема детекторами концентрації шкідливого газу тощо).

 

б)   Ділянки з природоохоронним статусом відсутні.

в)  Полігон не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки план дій є стандартним способом рекультивації полігонів з використанням найкращих доступних технологій, що визнані, як на міжнародному так і на державному рівні.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детального плану території на частину території під будівництво полігону побутових відходів за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області» передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

У разі незатвердження документу державного планування, а саме містобудівної документації «Детального плану території на частину території під будівництво полігону побутових відходів за межами населеного пункту м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області» та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та області.

За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі.

Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

Реалізація відбувається з урахуванням діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства.

При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості району розташування.

 

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планової діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля,

– статистичну інформацію,

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля,

– дані моніторингу стану довкілля,

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зменшення негативних наслідків виконання ДДП:  Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву;

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та населення, стану їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської ради, вулиця Шевченка, будинок 42, місто Корсунь-Шевченківський, 19402, електронна адреса: gromadakorsun@gmail.com.

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території полігону твердих побутових відходів (відповідно до пп. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку").« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора