Пошук

Основні завдання відділу

1) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері культури;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури,  на території міської ради та вживає заходів до усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці  пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, розробляє комплексні та цільові програми, координує і контролює їх виконання;

4) вносить пропозиції до проєкту міського бюджету;

5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) розробляє проєкти розпоряджень  міського  голови  у сфері культури;

7) бере участь у підготовці звітів голови міської  ради для розгляду їх на сесії   міської ради;

8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської  ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  міського ради;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) готує (бере участь у підготовці) проєкти, угоди, договори, меморандуми, протоколи зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

11) розглядає в межах законодавства звернення громадян;

12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

14) постійно інформує населення про стан здійснення повноважень, покладених на відділ;

15) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

17) бере участь  у вирішенні відповідно до законодавства колективних спорів (конфліктів);

18) забезпечує захист персональних даних;

19) здійснює загальне керівництво закладами культури  та підвідомчими установами:  міським будинком культури, публічною бібліотекою,  мистецькою школою ім. К. Г. Стеценка, централізованою бухгалтерією, сільськими закладами культури Корсунь-Шевченківської міської ради ;

20) створює умови для:

- розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури, мистецтва, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- розвитку усіх видів аматорських мистецтв, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;

- задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин;

- розвитку національно-культурних об’єктів та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

- забезпечення доступу населення до надбань культури, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

- сприяння діяльності громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтва;

- збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

- сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

21) проводить фестивалі, конкурси, огляди народної творчості, художні виставки з метою популяризації ;

22) сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості та ремесел;

23) бере участь у :

-   реалізації міжнародних, регіональних проєктів у сфері культури;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- сприяє підтримці та розвитку туризму на території Корсунь-Шевченківської об’єднаної територіальної громади, зокрема туристично-краєзнавчих маршрутів, зеленого туризму;

- бере участь в соціальних проектах, спрямованих на розвиток внутрішнього туризму в Україні;

24) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціями у сфері культури;

25) здійснює:

- координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, що перебувають у сфері  управління міської  ради, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

- функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури;

- контроль за станом дотримання  законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно - і відеомережі;

26) забезпечує:

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, контроль за їх достовірністю;

27) організовує:

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу;

- надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури;

28) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

29) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

30) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

31) сприяє соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;

32) подає, в установленому чинним законодавством порядку, клопотання про  нагородження працівників культури за високі досягнення у праці та творчій діяльності державними нагородами і відомчими відзнаками;

33) організовує бухгалтерський облік і звітність та встановлює премії і  надбавки працівників підвідомчих установ за високий рівень творчої, культурно-освітньої роботи, застосовує інші форми морального і матеріального заохочення;

34) здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об’єктів культури району, забезпечує ефективне їх використання та відповідає за дотриманням безпеки та охорони праці під час проведення культурно- масових заходів;

35) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ культури та туризму;

37) взаємодіє з організаціями політичних партій, громадських організацій та релігійних громад для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів;

38) здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при міській  раді;

39) постійно інформує населення про діяльність відділу культури та туризму Корсунь-Шевченківської міської ради Корсунь-Шевченківської міської ради ;

 40)  представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора